Obsługa expatów

Usługi w zakresie kadr i płac świadczymy dla obcokrajowców ( expatów), którzy osiągają przychody z polskich i zagranicznych żródeł przychodu podlegające opodatkowaniu w Polsce. Polskim firmom, które oddelegowują pracowników do pracy za granicą oferujemy profesjonalny nadzór nad całościa procesu oddelegowania i świadczenia pracy poza terytorium Polski ponieważ jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji ekspertów Accounting Global Network ( AGN). Ustalimy rezydencję podatkową i miejsce świadczeń z tytulu ubezpieczeń społecznych, znajdziemy eksperta w każdym kraju na świecie, który zajmie się kalkulacją wynagrodzeń, podatku i ubezpieczeń społecznych pracownika oddelegowanego, utrzymujemy stały kontakt z partnerem zagranicznym kalkulującym wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego, regujemy niezwłocznie na zgłoszone potrzeby partnera lub pracodawcy.

 

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 

  • analizę miejsca rezydencji podatkowej expata
  • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
  • uzyskanie numeru NIP
  • kalkulacje miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • pomoc w uzyskaniu druku A1 (zaświadczenie o ustawodawstwie właściwym w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych)
  • kontrolę terminu ważności zaświadczeń A1

 

W przypadku braku zaświadczenia A1 oferujemy:

 

  • zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • kalkulację obciążeń z tytułu składek ZUS
  • przygotowanie i wysyłkę miesięcznych deklaracji ZUS

Dla Klienta przygotowujemy comiesięcznie kompleksową informację dotyczącą płatności zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniem expata. Obywatelom Polski oddelegowanym do pracy za granicą pomagamy w uzyskaniu zaświadczenia A1, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także udzielamy informacji o krokach, jakie powinni wykonać przed opuszczeniem terytorium RP oraz po powrocie do kraju.

Dla wszystkich expatów zobowiązanych Ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych do samodzielnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy wykonujemy roczne zeznania podatkowe oraz – na życzenie – wysyłamy zeznania elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Poza przychodami ze stosunku pracy uwzględniamy w zeznaniu również przychody z najmu nieruchomości, zysków kapitałowych i inne przychody do opodatkowania których zobowiązują expata umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.